• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Gary Vaynerchuk
HANK HEYMING: MỘT VÍ DỤ NGẮN GỌN VỀ VĂN HÓA VÀ MỤC ĐÍCH ĐƯỢC TRIỂN KHAI TỐT
1,447
Không ai hoàn hảo cả, và tôi thấy mỗi một công ty tôi đã mô...