• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • H.T Narada Maha Thera
ĐỨC PHẬT NÓI NHIỆM VỤ TRUYỀN BÁ GIÁO PHÁP
125
“Này hỡi các Tỳ Khưu, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu ở cảnh người hay các cảnh Trời. Các con cũng...