• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • HT. Thích Huệ Đăng
KINH VU LAN BỒN
895
Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng. Chư Đại đức...