• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • John J.Murphy
CÁC BÀI HỌC TỪ LOÀI NGỖNG -JOHN J.MURPHY – LÀM VIỆC NHÓM
2,774
Việc áp dụng nhất quán mười quy tắc để làm việc nhóm đạt...