• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • John J.Murphy
XÂY DỰNG LÒNG TIN QUA TÍNH CHÍNH TRỰC VÀ SỰ GƯƠNG MẪU
302
Niềm tin có được không phải nhờ kỹ xảo, mà là nhân cách....
CÁC BÀI HỌC TỪ LOÀI NGỖNG
2,188
Việc áp dụng nhất quán mười quy tắc để làm việc nhóm đạt...