• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Kishimi Ichiro
TẠI SAO NÓI
278
Chàng thanh niên: Trước hết, chúng ta hãy cùng xác định các vấn đề cần tranh luận. Thầy nói rằng: "Con người có...