Từ khóa: lãnh đạo không chức danh
MỐI QUAN HỆ CÀNG SÂU SẮC TINH THẦN LÃNH ĐẠO CÀNG MẠNH MẼ
125
Ông ngừng lại ngửi một đóa hồng rồi tiếp tục, “Đừng làm con khủng long! Anh sẽ bị tiêu diệt.” Ông nói tiếp,...