• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Larry King
NÓI CHÍNH XÁC VÀ NGHIÊM TÚC
184
Việc dùng từ chính xác phần nào thể hiện trình độ hay quan điểm của người nói đối với xã hội nói chung. Xã hội...