• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Larry King
NÓI CHÍNH XÁC VÀ NGHIÊM TÚC
351
Việc dùng từ chính xác phần nào thể hiện trình độ hay quan...