• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Loren Eiseley
CÂU CHUYỆN CON SAO BIỂN
1,228
Nhưng này anh bạn trẻ, anh không thấy là có đến hàng dặm dài...