• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Lục Tổ Huệ Năng
VÔ TƯỚNG - VÔ TRỤ - VÔ NIỆM
365
Vô tướng là nơi tướng mà lìa tướng. Vô niệm là nơi niệm mà vô niệm. Vô trụ là bản tánh của con người.   Bản...