Từ khóa: Mười hạnh phổ hiền
ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN
154
Bao nhiêu các Đức Phật Thế Tôn nhiều như số cực vi trần trong cõi Phật khắp pháp giới hư không giới mười phương...