• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Narada Maha Thera
TRÁCH NHIỆM TINH THẦN
396
Sự quên mất dĩ vãng của mình không gây trở ngại nào cho sự nhận định khôn ngoan về lối báo ứng của định luật...