• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Narada Thera
ĐỨC PHẬT HÓA ĐỘ VUA CHA TỊNH PHẠN
159
Về sau, có người thuật lại rằng trước kia, khi thái tử tu khổ hạnh trong rừng, có lời đồn đến tai vua rằng vì...