• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Narada Thera
ĐỨC PHẬT HÓA ĐỘ VUA CHA TỊNH PHẠN - Nārada Thera – Đức Phật Và Phật Pháp
3,828
Về sau, có người thuật lại rằng trước kia, khi thái tử tu...