• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Ngô Bảo Châu
GS Ngô Bảo Châu:
491
10 năm vừa rồi là một thời gian bản lề đối với cá nhân tôi cũng như Viện Toán cao cấp, trong cố gắng mở rộng...