• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Nguyễn Xuân Xanh
QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA ALBERT EINSTEIN
109
Tôi tin chắc rằng không tài sản nào trên thế giới có thể đưa nhân loại đi xa hơn, dù từ bàn tay của một người...