Tác giả: Lloyd Field

ĐỨC PHẬT KHUYÊN CHÚNG TA NÊN CÓ MỘT THÁI ĐỘ TÔN TRỌNG VÀ BẤT BẠO ĐỘNG - KINH DOANH VÀ ĐỨC PHẬT THỊNH ĐẠT BẰNG THIỆN NGHIỆP -LLOYD FIELD

đức phật khuyên chúng ta nên có một thái độ tôn trọng và bất bạo động - kinh doanh và đức phật thịnh đạt bằng thiện nghiệp -lloyd field

Những lời dạy của Đức Phật khuyên chúng ta nên có một thái độ tôn trọng và bất bạo động đối với không chỉ tất cả các chúng sinh có tri giác mà còn với tổng thể thế giới tự nhiên.

CÁC NGUYÊN TẮC VÀ GIÁ TRỊ - Ts. Lloyd Field

các nguyên tắc và giá trị - ts. lloyd field

Các Nguyên tắc hướng dẫn tạo nên con đường (Đạo) để Phật tử kết thúc đau khổ cũng có thể được sử dụng để xây dựng nên một tổ chức tuân thủ nguyên tắc Không gây hại, và nhờ đó tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn. Đó...