Tác giả: Pháp Sư Ấn Thuận

TỊNH ĐỘ ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TƯ TƯỞNG NGƯỜI DÂN ĐÔNG Á - KINH DƯỢC SƯ VÀ GIẢNG GIẢI KINH DƯỢC SƯ - ĐẠI SƯ ẤN THUẬN

tịnh độ đông phương và tư tưởng người dân đông á - kinh dược sư và giảng giải kinh dược sư - đại sư ấn thuận

chúng ta vừa nguyện cầu ân đức Phật Dược Sư gia hộ, đồng thời cũng nương theo hạnh nguyện từ bi mà Ngài đã phát nguyện, đã thực hiện, rồi theo đó áp dụng triệt để vào thực tiễn nhằm giúp cho mình và người được tịnh hóa,...

QUÁN NIẾT BÀN – PHÁP SƯ ẤN THUẬN(1906-2005) GIẢNG - LUẬN TRUNG QUÁN

quán niết bàn – pháp sư ấn thuận(1906-2005) giảng - luận trung quán

Niết bàn dữ thế gian Vô hữu thiểu phân biệt. Thế gian dữ Niết bàn. Diệc vô thiểu phân biệt.

QUÁN TRÓI, MỞ (TRIỀN GIẢI) – LUẬN TRUNG QUÁN – PHÁP SƯ ẤN THUẬN GIẢNG

quán trói, mở (triền giải) – luận trung quán – pháp sư ấn thuận giảng

Giả sử nói có trói buộc và giải thoát, vậy nên quan sát xem buộc là buộc thế nào, thoát là thoát làm sao?

LUẬN TRUNG QUÁN - PHẨM II - PHÁP SƯ ẤN THUẬN

luận trung quán - phẩm ii - pháp sư ấn thuận

Đã đi không có đi Chưa đi cũng không có đi Lìa đã đi chưa đi Lúc đi không có đi

QUÁN BẢN TẾ - LUẬN TRUNG QUÁN – PHẨM XI - PHÁP SƯ ẤN THUẬN GIẢNG

quán bản tế - luận trung quán – phẩm xi - pháp sư ấn thuận giảng

Có thuyết cho rằng: Vô thỉ là nói không có nguyên thỉ. Nhưng  cũng có thuyết nói: Vô thỉ chính là hữu thỉ, nhân vì “không có cái ban đầu đối với cái này”, vì vậy nên gọi là vô thỉ; đây có thể nói trong Phật pháp là điều biệt...