• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Quả Hồng - Quả Khanh
NHÂN NÀO QUẢ NẤY
219
Nếu con người có “sinh, lão, bệnh, tử”, thì vật có...
QUAN ÂM CỨU NẠN - QUẢ BÁO HIỆN ĐỜI
251
Lúc ách nạn tôi được thọ ân như thế, xin mạo muội kể ra...