• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Quả Hồng - Quả Khanh
QUAN ÂM CỨU NẠN - TRÍCH BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI
1,529
Lúc ách nạn tôi được thọ ân như thế, xin mạo muội kể ra...