Từ khóa: quang minh giác
KINH HOA NGHIÊM - PHẨM PHẨM QUANG MINH GIÁC THỨ CHÍN
137
Do thần lực của Ðức Phật, mười phương đều có một đại...