Từ khóa: Sắc thân
KIẾN CỐ PHÁP THÂN CỦA ĐẠI LONG
57
THÙY: Giây nơi đầu gậy, có mắt mới biết. Cơ biến đặc...