• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Thích Mãn Giác
TẮC THỨ BẢY MƯƠI BẢY - BÁNH CỦA VÂN MÔN - BÍCH NHAM LỤC
174
Sau này thiên hạ thường lâp luận rằng, “Thô ngôn và tế ngữ đều qui về đệ nhất nghĩa.” Nếu như các ông hiểu...