• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Shunry Suzuki
BẤT NHỊ
200
Chúng ta nói sự thực hành của chúng ta không nên có ý niệm đắc, không có mong mỏi, thậm chí ước mong giác ngộ. Tuy...