Từ khóa: Sự thật của giác ngộ
THỨC TỈNH Ở TẦNG RUỘT
266
Khi không bị mâu thuẫn và chia rẽ bên trong, chúng ta cảm nhận được lẽ tất nhiên – cuộc sống đang chuyển động đi...