Từ khóa: tần số năng lượng
MÔ THỨC SỨC MẠNH TRONG THÁI ĐỘ CỦA CON NGƯỜI
184
Khả năng phân biệt mô thức năng lượng cao hay thấp là vấn...