• Tác Giả
  • Tenzin Wangyal Rinpoche
BẢN TÁNH CỦA GIẤC MỘNG
199
VÔ MINH Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng,...