• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thích Tâm Hải
MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN
834
Mười hai nhân duyên dược Đức Phật định nghĩa gồm hai chiều...