Từ khóa: thiền chỉ quán đả toạ
BẤT NHỊ
128
Chúng ta nói sự thực hành của chúng ta không nên có ý niệm đắc, không có mong mỏi, thậm chí ước mong giác ngộ. Tuy...