Từ khóa: Thiền Đại Ấn
BA PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ DUY TRÌ ĐẠI ẤN
176
Giữa duy trì đại ấn trong tham thiền và duy trì nó trong sau tham...