Từ khóa: Thiện Pháp
TẤT CẢ PHÁP LÀNH LẤY GIỚI LÀM SỞ Y
163
Trước đây đại đức có nói, muốn thành tựu Niết bàn, vô...