Từ khóa: thiền sơ tâm
VƯỢT NGOÀI Ý THỨC
108
Chúng ta nên đặt sự tu tập của mình vào nơi nào mà không còn...