• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Moriyama
TÂM BAO LA NHƯ ĐẠI DƯƠNG
1,028
Tâm tỏa rộng là tâm không còn cái tôi và không còn bám víu, và...