• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Trung Hoa
THIỀN SƯ HY THIÊN – THIỀN SƯ TRUNG HOA
69
Sư họ Trần, quê ở Cao Yếu, Đoan Châu. Lúc thọ thai Sư, mẹ...