• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Trung Hoa
THẠCH ĐẦU - (695 - 785)
63
Sư họ Trần, quê ở Cao Yếu, Đoan Châu. Lúc thọ thai Sư, mẹ...
THIỀN SƯ HY THIÊN – THIỀN SƯ TRUNG HOA
381
Sư họ Trần, quê ở Cao Yếu, Đoan Châu. Lúc thọ thai Sư, mẹ...