Từ khóa: THIỀN VỀ PHẬT DƯỢC SƯ
THIỀN VỀ PHẬT DƯỢC SƯ, TULKU THONDUP, ĐỘ SINH VÔ BIÊN
245
Hãy nghĩ và cảm nhận thân tâm bạn đang nở rộ năng lượng...