• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Tulku Thondup
CHÚNG TA ĐỀU LÀ PHẬT
363
Tâm giác ngộ thực sự không xa lạ lắm đâu. Tánh không hay sự...
CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT
326
Nghiệp lực sẽ đẩy ta đi vào tái sinh, có thể không được...
NHỮNG THIỀN ĐỊNH CHỈ VÀ QUÁN
327
Trong thiền định, có thể thấy thân thể không phải thanh tịnh...
BẤT CỨ AI CŨNG ĐƯỢC LỢI LẠC
445
Tôi kể câu chuyện này để minh họa sức mạnh của tâm, và vì...
CHỮA BỆNH VỚI NĂNG LỰC CỦA THIÊN NHIÊN
471
Với sự cẩn thận và tôn trọng, chúng ta ngồi hay nằm ngửa...
ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ MỘT CÁCH BÌNH AN
835
Vẫn duy trì sự bình thản trong tâm, hãy chấp nhận và đối...