• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Tulku Thondup
THIỀN VỀ PHẬT DƯỢC SƯ, TULKU THONDUP, ĐỘ SINH VÔ BIÊN
328
Hãy nghĩ và cảm nhận thân tâm bạn đang nở rộ năng lượng...
CHÚNG TA ĐỀU LÀ PHẬT - NĂNG LỰC CHỮA LÀNH CỦA TÂM - TULKU THONDUP RINPOCHE
1,837
Tâm giác ngộ thực sự không xa lạ lắm đâu. Tánh không hay sự...