Từ khóa: Thực hành đúng Phật pháp
THỰC HÀNH ĐÚNG PHẬT PHÁP
266
Có đức tin không có nghĩa là rên rỉ, thút thít; mà có nghĩa là...