Từ khóa: Từ nụ đến hoa
KHÔNG CÓ GÌ LÀ RÁC
101
“Từ nguyên thủy, dù là người hay vật, không có cái gì là rác cả.” Những lời lẽ này chỉ thẳng tới chân lý căn...