Từ khóa: Yêu thương để hạnh phúc
TÂM BI
65
Trạng thái của tâm bi, một sự rúng động của con tim, bao giờ...