• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Bích Nham Lục
“GIỐNG NHƯ MỘNG” CỦA NAM TUYỀN
289
Lục Hoàn đại phu lần kia nói chuyện với Nam Tuyền, nói rằng,...