• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Bill George Và Doug Baker
HOẠT ĐỘNG
180
Một rủi ro đe dọa đến hiệu quả hoạt động của nhóm là không coi trọng nỗ lực của nhóm. Mọi người thường dễ...