• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Bồ Tát Mã Minh
ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN - BỒ TÁT MÃ MINH
1,156
Trong đoạn văn này gồm có bốn thứ phát tâm: 1. Tâm rộng...