• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Bồ Tát Mã Minh
ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN
96
Trong đoạn văn này gồm có bốn thứ phát tâm: 1. Tâm rộng lớn: Muốn độ thoát cùng tận cõi chúng sanh. 2. Tâm...