• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Buddhadasa Bhikkhu
BA THÀNH PHẦN GIÚP ĐƯA ĐẾN NIẾT-BÀN
110
Đấy là sự tắt nghỉ hoàn toàn của "cái tôi" và cái "của tôi". Nếu sự tắt nghỉ ấy mang tính cách vĩnh viễn và...
SỰ TẮT NGHỈ CỦA CÁI TÔI
149
Sự ngăn chận không cho trí thức hàm chứa "cái tôi" có thể hiển hiện cũng có thể gọi là sự "tắt nghỉ tuyệt đối...
TÌM HIỂU TÁNH KHÔNG
188
 Sau hết là các câu "là tánh không" hay "trở thành trống không" (être vide / being empty) có nghĩa là gì? Các câu này hàm...
VẬY TÁNH KHÔNG LÀ GÌ?
168
Tâm thức sẽ trở thành chính tánh không và sẽ nhận thấy tất cả chỉ toàn là trống không, từ một hạt bụi cho đến...