Tác giả: Buddhadasa Bhikkhu

BUDDHADASA BHIKKHU - QUYỂN SÁCH CHO NHÂN LOẠI - SỰ QUÁN THẤY SÂU XA

buddhadasa bhikkhu - quyển sách cho nhân loại - sự quán thấy sâu xa

uốn đạt được sự tập trung phải hy sinh rất nhiều. Trong khi tập luyện phải đối đầu với mọi thứ khó khăn cho đến khi nào đạt được một mức độ tập trung tương xứng với nỗ lực của mình. Thế nhưng song song với việc luyện...

BA THÀNH PHẦN GIÚP ĐƯA ĐẾN NIẾT-BÀN - BUDDHADASA BHIKKHU - CỐT LÕI CỦA CỘI BỒ ĐỀ

ba thành phần giúp đưa đến niết-bàn - buddhadasa bhikkhu - cốt lõi của cội bồ đề

Đấy là sự tắt nghỉ hoàn toàn của "cái tôi" và cái "của tôi". Nếu sự tắt nghỉ ấy mang tính cách vĩnh viễn và tuyệt đối thì sẽ trở thành một vị A-la-hán, một sinh linh đã được giải thoát, một sinh linh giác ngộ. Nếu sự tắt...

SỰ TẮT NGHỈ CỦA CÁI TÔI - TRÍCH: “CỐT LÕI CỦA CỘI BỒ ĐỀ” - BUDDHADASA BHIKKHU

sự tắt nghỉ của cái tôi - trích: “cốt lõi của cội bồ đề” - buddhadasa bhikkhu

Sự ngăn chận không cho trí thức hàm chứa "cái tôi" có thể hiển hiện cũng có thể gọi là sự "tắt nghỉ tuyệt đối của cái ngã". Một sự luyện tập đúng đắn không chê trách được là một sự luyện tập nhằm loại bỏ vĩnh viễn tri...

TÌM HIỂU TÁNH KHÔNG - BUDDHADASA BHIKKHU - CỐT LÕI CỦA CỘI BỒ ĐỀ

tìm hiểu tánh không - buddhadasa bhikkhu - cốt lõi của cội bồ đề

 Sau hết là các câu "là tánh không" hay "trở thành trống không" (être vide / being empty) có nghĩa là gì? Các câu này hàm chứa ý nghĩa là không có một cảm tính nào về "cái tôi" hay cái "của tôi" cả, vì chúng chỉ là một thứ cảm tính phát...

VẬY TÁNH KHÔNG LÀ GÌ? - BUDDHADASA BHIKKHU - CỐT LÕI CỦA CỘI BỒ ĐỀ

vậy tánh không là gì? - buddhadasa bhikkhu - cốt lõi của cội bồ đề

Tâm thức sẽ trở thành chính tánh không và sẽ nhận thấy tất cả chỉ toàn là trống không, từ một hạt bụi cho đến niết-bàn. Khi nào thực hiện được một cách hoàn hảo sự thực đó thì các vật thể vật chất, con người, thú vật,...