Câu hỏi: Mẹ của con gần đây vừa qua đời. Làm sao để con có thể giúp bà tốt nhất?

Và hãy nghĩ rằng thần thức của mẹ con đã đi đến Cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc nơi có Phật A Di Đà. Theo cách này thì con có thể thực sự mang lại lợi ích cho người mẹ vừa mất của mình.
Câu hỏi: Mẹ của con gần đây vừa qua đời. Làm sao để con có thể giúp bà tốt nhất?

Câu hỏi: Mẹ của con gần đây vừa qua đời.

Làm sao để con có thể giúp bà tốt nhất?

 

Ngài Garchen Rinpoche đáp:

Bất cứ khi nào con nghĩ về mẹ mình thì hãy nghĩ đến bà với vô vàn yêu thương và đừng xem bà là thường phàm. Con có thể thấy mẹ mình như đức Tara, còn nếu một người nam mất đi, con có thể xem họ như đức Quán Thế Âm (Chenrezig). Con cũng nên coi mình như đức Quan Âm hoặc đức Quán Thế Âm. Tình yêu thương sẽ mang lại lợi ích lớn lao nhất bởi vì chỉ có tình yêu thương mới vượt qua được chấp ngã. Chừng nào mẹ của con còn chấp ngã thì các cảm xúc tiêu cực và các dấu in nghiệp sẽ tiếp tục khởi sinh trong thức của bà.

Nói chung việc giúp người mất thì dễ dàng hơn việc giúp người đang sống, bởi vì người mất không còn thân vật lý nữa, vì thế việc lan tỏa tình yêu thương đối với họ sẽ dễ dàng hơn. Do đó con nên trưởng dưỡng tình yêu thương rộng lớn. Tình yêu thương rộng lớn có nghĩa là mặc dù con yêu thương mẹ mình, con cũng nên nghĩ rằng tất cả mọi chúng sinh đã từng là mẹ của con. Khi ấy con sẽ phát khởi tình yêu thương rộng lớn cho tất cả mọi chúng sinh, và tình yêu thương như thế sẽ có nhiều năng lực hơn. Con cũng nên quán tưởng và xem mình như là Bổn tôn của con, sau đó nghĩ về mẹ mình với tình yêu thương và nghĩ về cách mà bà cũng đã yêu thương con. Như thế thì con sẽ tạo ra một sự kết nối mạnh mẽ. Bởi vì mẹ con đã mất và không còn thân vật lý nữa nên con có thể quán tưởng thần thức của bà là chủng tự AH nhỏ. Chúng tự AH này sau đó tan hòa vào trong tim con. Ngay trên đỉnh đầu của con an ngự Phật A Di Đà hoặc vị Đạo sư gốc của con. Sau đó chủng tự AH tại nơi tim con đi lên thông qua kinh mạch trung ương và hòa nhập với Phật A Di Đà hoặc Đạo sư gốc ngay trên đỉnh đầu con. Và hãy nghĩ rằng thần thức của mẹ con đã đi đến Cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc nơi có Phật A Di Đà. Theo cách này thì con có thể thực sự mang lại lợi ích cho người mẹ vừa mất của mình.

-------o0o-------

Trích Tuệ đăng tỏa chiếu: Bình Giảng Về “Ba Lời Tuyên Thuyết Của Đại Viên Mãn Dzogchen” 

Đại sư Garchen Rinpoche 

Trần thị lan anh dịch 

NXB Hồng Đức, 2019

Bài viết liên quan