• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Chu Dịch Huyền Giải
HUYỀN NGHĨA CỦA ÂM DƯƠNG
133
Có biết thoát khỏi ngôn ngữ văn tự của nhị nguyên mới nhận thấy được cái ý nghĩa nhất nguyên của sự vật, vì...