Từ khóa: Đại Viên Cảnh Trí
ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ - Nguyễn Thế Đăng
394
“Lại như gương tròn đầy chẳng phải chỗ bóng hình các chất...