• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Daniel H Pink
GIẢI TRÍ
1,982
Với chủ đề trò chơi vẫn còn mới mẻ trong suy nghĩ của chúng...
CHỈ SỐ THÔNG MINH (IQ) VÀ CHỈ SỐ CẢM XÚC (EQ)
2,308
Sternberg nói: “Nếu bạn không làm tốt một bài kiểm tra thông...