• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Daniel H Pink
CHỈ SỐ THÔNG MINH (IQ) VÀ CHỈ SỐ CẢM XÚC (EQ)
374
Sternberg nói: “Nếu bạn không làm tốt một bài kiểm tra thông thường, mọi con đường tiến tới thành công trong xã...