• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Esther
NGHỆ THUẬT KHOAN DUNG & NGHỆ THUẬT VỊ KỶ
123
“Không khoan dung với bản thân cũng chính là nguồn gốc của việc không khoan dung với kẻ khác. Thường thì người nào...