• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Frédéric Lenoir
DƯỚI CHÂN NÚI TRẮNG
118
Nhiều ngày trôi qua. Sau những buổi đầu tiên thảo luận và chia sẻ, các hiền giả cảm thấy cần phải tự cô lập hơn...