Từ khóa: Giác ngộ mỗi ngày
CHUYỂN HÓA SÂN GIẬN THÀNH YÊU
272
Bản chất hay trạng thái tự nhiên nguyên thủy của tâm...