• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Herminia Ibarra
TƯ DUY LINH HOẠT
244
Quá trình học hỏi hầu hết đều liên quan đến việc bắt chước theo một khía cạnh nào đó - và hiểu được rằng...