• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Hidehiko Hamada
TÔI CŨNG KHỔ CỰC LẮM ĐÂY
129
Tôi cũng khổ cực lắm đây. “Sếp thì có gì mà cực...