Từ khóa: hông cảm
TÔI CŨNG KHỔ CỰC LẮM ĐÂY
129
Tôi cũng khổ cực lắm đây. “Sếp thì có gì mà cực...