• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • James C. Humes
NGHỆ THUẬT CHỦ ĐỘNG
104
Thể chủ động đem đến sức mạnh cho bài phát biểu của bạn, trong khi thể bị động có vẻ yếu đuối và làm giảm...